top of page

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 

Als lid van CrossFit Cargo ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Cargo. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Cargo. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met het lid. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

Na het afsluiten van een contract of lidmaatschap voor eender welke van de diensten van CrossFit Cargo bent u officieel lid (hierna genoemd «het lid») van CrossFit Cargo.

1.2 Aangaande geschillen betreffende hogervermeld het lidmaatschap is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt zijn bevoegd voor enig geschil dat ontstaat tussen partijen.

1.3 CrossFit Cargo behoudt zich het recht om de inschrijving van een eventueel lid zonder meer te accepteren of te weigeren.

1.4 Deze voorwaarden gaan in vanaf 1 november 2018, indien een huidig lid deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht gaan.

1.5. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien CLN deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

2. Lidmaatschap

2.1 Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap loopt voor de afgesproken contractduur vanaf de contractdatum die op het lidmaatschap vermeld staat. Het lid kan ten alle tijden de loopduur van het contract terugvinden in de Wodify Athlete app of door een mail te sturen naar team@crossfitcargo.be

2.2 Het lidmaatschap/beurtenkaart is persoonsgebonden en kan niet zonder voorafgaande toestemming van CrossFit Cargo aan derden doorgegeven worden.

2.3 Het is mogelijk een jaarcontract vroegtijdig stop te zetten via volgende formule; Verschil in maandprijs met maandelijks opzegbare formule x aantal maanden lid + een administratieve vergoeding van €25. De opzegtermijn in dit geval bedraagt 30 kalenderdagen.

2.4 Behalve na schriftelijk tegenbericht wordt het contract bij verloop automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd, indien het om een jaarcontract gaat is de nieuwe opzegtermijn 30 kalenderdagen.

2.5 CrossFit Cargo behoudt zich het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder enige schadevergoeding indien het lid de huisregels niet respecteert (document met oplijsting van de huisregels hangt uit aan de ingang). Wanneer het lid de huisregels niet respecteert of een inbreuk begaat op deze algemene voorwaarden, kan het lid de toegang tot de club geweigerd of compleet ontzegd worden.

2.6 De maandelijks opzegbare formule wordt automatisch elke maand verlengd met 1 kalendermaand. Deze verlenging kan ten alle tijden opgezegd worden mits inachtneming een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

2.7 Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren via het correcte formulier op de website van CrossFit Cargo (https://www.crossfitcargo.be/lidmaatschap-beeindigen) te gebeuren met een minimum van 30 kalenderdagen voor ingang al naargelang het een maand- dan wel een jaarabonnement betreft. Dit is van toepassing voor alle lidmaatschapsformules.

3. Lidmaatschap kosten

3.1 Het lidgeld dient elke 1e van de maand via domiciliëring betaald te worden. In geval van niet-betaling, kan het contract zonder meer geannuleerd worden en wordt het lid de toegang tot de club ontzegd. De leden hebben tevens de mogelijkheid de lidmaatschapkosten voor de volledige contractduur in één keer te betalen. In dit geval is de maandelijkse domiciliëring niet van toepassing en is er een korting mogelijk van 10%.

Bij een beurtenkaart moet het verschuldigd bedrag in één keer worden betaald.

3.2 Wanneer het lidmaatschap ingaat na de eerste van de maand wordt er voor het resterende gedeelte van die maand een pro rata vergoeding bepaald, rekening houdend met het aantal resterende dagen van die maand.

3.3 Wanneer een domiciliëring niet uitgevoerd kan warden, dan behoudt CrossFit Cargo zich het recht voor om bij elke vordering een bijkomend bedrag van 5,50 euro administratiekosten aan te rekenen om het bedrag alsnog te incasseren. Daarnaast behoudt CrossFit Cargo zich het recht voor om achterstallige betalingen en administratiekosten via domiciliëring te innen.

3.4 Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke is gebleven, wordt de vordering uithanden gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid. Het lid wordt de toegang tot de club ontzegd en kan de diensten noch de apparatuur van de club in deze periode -gebruiken.

3.5 Het lid kan in geen enkel geval de terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapkosten opeisen.

3.6 Alle tarieven zijn inclusief btw. CrossFit Cargo is te allen tijde gerechtigd om zijn prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het btw-tarief.

3.7 CrossFit Cargo is bevoegd gedurende de looptijd van het lidmaatschap (,met een maximum van één keer per kalenderjaar, de lidmaatschapkosten aan te passen op basis van de consumptieprijsindex. Indien CrossFit Cargo het tarief met meer dan 10% verhoogt is het lid gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4. Aanmelding lessen

4.1 Het lid kan na het afsluiten van een lidmaatschap reserveren door middel van het reservatiesysteem (Wodify Athlete).

4.2 Om deel te nemen aan een training dient het lid zich ten alle tijden in te schrijven via het reservatiesysteem (Wodify Athlete). Reserveren kan vanaf 3 dagen op voorhand tot aanvang van de les, onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 4.3. hierna.

4.3 Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats beschikbaar is, krijgt het lid automatisch een e-mail van CrossFit Cargo op zijn opgegeven e-mailadres.

4.4 Annuleren van een les kan tot 240 minuten voor aanvang van de les. Bij laattijdige annulaties verliest het lid zijn credit. In geval van herhaaldelijk niet komen opdagen zonder verwittigen (No Show) kunnen de reservaties van het lid verwijderd worden in geval van een volgeboekte les. Het lid wordt hier ten laatste 60 minuten voor de aanvang van de les per e-mail van verwittigd.

5. Tijdelijke opzegging om vakantie, gezondheidsredenen, werk of andere lichamelijke klachten

5.1 In geval van vakantie is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen, en dit voor een periode van minimum 2 weken en maximaal 4 weken. Deze bevriezing dient schriftelijk via het correcte formulier op de website van CrossFit Cargo (https://www.crossfitcargo.be/lidmaatschap-pauzeren) te gebeuren met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang.

5.2 In geval van langdurige periode in het buitenland is het mogelijk om een lidmaatschap voor langere periode te bevriezen mits schriftelijke goedkeuring van CrossFit Cargo. Deze bevriezing dient schriftelijk via het correcte formulier op de website van CrossFit Cargo (https://www.crossfitcargo.be/lidmaatschap-pauzeren) te gebeuren met een minimum van 10 kalenderdagen voor ingang.

5.3 In geval van ziektes, blessures of letsels die langdurig herstel met zich meebrengen, kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden voor een langere periode. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap omwille van deze redenen is enkel mogelijk op vertoon van een medisch attest ondertekend door een specialist of behandeld arts. Het tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap loopt tot de datum van genezing of herstel aangeduid door een behandelend arts. Daarna zal het lidmaatschap normaal doorlopen en het lid dient vanaf dat moment dus opnieuw aan de maandelijkse bijdrage te voldoen. Het stopzetten van het contract kan in geen enkel geval met terugwerkende kracht aangevraagd worden en de reeds aan CrossFit Cargo betaalde bedragen kunnen niet terugbetaald worden.

5.4 De financiële verplichtingen van het lid worden gedurende de gehele periode van de tijdelijke stopzetting opgeheven. De verloopdatum van het contract wordt verlengd op basis van de duur van de tijdelijke stopzetting.

6. Openingstijden

6.1 CrossFit Cargo behoudt zich het recht om zijn club geheel of gedeeltelijk te sluiten op feestdagen, jaarlijks te sluiten, alsook in geval van overmacht. Volgende situaties zullen overmacht uitmaken in hoofde van CrossFit Cargo: oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie/pandemie en beperkingen opgelegd door de overheid.

Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.

In de mate van het mogelijke zullen vooraf geplande sluitingen echter zo spoedig mogelijk aan de leden gemeld worden.

6.2 CrossFit Cargo behoudt zich het recht om de openingstijden van de club tijdelijk of definitief te wijzigen. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen. Ook dergelijke wijzigingen worden in de mate van het mogelijke zo spoedig mogelijk aan de leden gemeld.

6.3 CrossFit Cargo is bevoegd om de club voor reparatie- en onderhoudswerken te sluiten. Het lid kan hier geen schadevergoeding of restitutie van het lidmaatschapsgeld voor opeisen.

7. Bijkomende diensten

7.1 CrossFit Cargo biedt ook bijkomende diensten aan zoals voedingsbegeleiding, personal training en opstellen van trainingsschema’s. Deze diensten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap.

8. Aansprakelijkheid

8.1 CrossFit Cargo sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van (i) de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld/zware fout ten hoofde van CrossFit Cargo en/of zijn team, evenals (ii) de mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van zijn leden ten gevolge van het handelen of nalaten van CrossFit Cargo.

Ingeval van aansprakelijkheid van CrossFit Cargo is het maximumbedrag van de daarvoor verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd voor het betreffende schadegeval.

bottom of page